Weboldal termékeinek beépítésével kapcsolatban kérjük hívjon minket munkanapokon, vagy küldjön üzenetet az info@cstuningteam.hu email címre! Beépítési időpont foglalás esetén hívja a +36209375075 telefonszámot!
X
Termékek
  Szavazás
  Ön használ, vagy használna traffipax védelmet autójában?
  Igen használok
  Nem használok
  Mi az a traffipax védelem?
  Nem használok de szeretnék

  Általános Szerződési feltételek 

  Amennyiben a jelen dokumentumban foglalt feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján az Eladó/Szolgáltató és a Vevő/Felhasználó (együttesen a továbbiakban: Felek) nem módosítják, úgy a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum minősül a felek között kötött szerződésnek.

  1. Az Eladó/Szolgáltató cégadatai, elérhetőségei:

  Cégnév: C.STuning Team (Dukai Csaba E.V)
  Cég székhelye: 9330 Kapuvár Petőfi major 20.
  A panaszügyintézés helye: 9330 Kapuvár  Petőfi major 20.

  A cég elérhetőségei:

  A Vevőkkel, Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
  elektronikus levelezési címe: info@cstuningteam.hu
  Ügyfélszolgálati telefonszámok: +36209375075
  Munkanapokon 09:00 – 17:00.
  Cég adószáma: 63041497-2-28
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

  2. Általános rendelkezések:

  2.1. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május 25. napjától leadott megrendelések, illetve megkötött szerződések vonatkozásában hatályosak, mindaddig, míg az Eladó a rendelkezéseket nem módosítja. Az ÁSZF-ben foglalt feltételek vonatkoznak az Eladó összes szállítására és szolgáltatására, az Eladónál leadott rendelésekre és vásárlásokra, valamint bármilyen további együttműködés alapjául szolgáló szabályokat is ez a dokumentum tartalmazza.

  2.2. Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, az Eladó nem iktatja azt. A hatályos ÁSZF és egyéb vásárlással, megrendeléssel, és weboldal használattal összefüggő dokumentumok megtalálhatóak a következő honlap címen: https://cstuningteam.hu/vasarlasi-feltetelek. A jelen ÁSZF szerződést nyomtatott formában a Vevő kérésére külön, egyértelmű, írásos kérésre helyezünk a számla mellé a kiküldött csomagban.

  2.3. A szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar

  2.4. Az ÁSZF-et az Eladó nem iktatja, a szerződéskötésre a Vevő a rendelési folyamat során több alkalommal is egyértelmű nyilatkozatot tesz, melyről a visszaigazoló tájékoztatások (e-mailben, telefonon, stb.) is bizonyítékként szolgálnak, de ezek esetleges hiányában a Vevő legkésőbb a számla átvételével egyidejűleg fogadja el, hogy megismerte és elfogadta az Eladó ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját és az egyéb felhasználási feltételekről szóló dokumentumokat, melyek az alábbi honlap címen érhetők el: https://cstuningteam.hu/vasarlasi-feltetelek

  2.5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.6. A Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. A teljesítés és fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó szerződéses kapcsolatból közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a Felek az Eladó mindekori székhelye szerinti, jelenleg a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

  2.7. A Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett weboldalak bármelyikére, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-et, Adatkezelési Tájékoztatót és a Weboldal használati feltételeket magára nézve kötelezően betartja. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A pontban említett dokumentumok az alábbi címen érhetők el: https://laser-technologies.hu/vasarlasifeltetelek Az Eladó weboldalának látogatója (Vevő/Felhasználó) tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az Eladó ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az Eladó szolgáltatásainak nem előfizetője. Az Eladó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés. Néhány termék, vagy szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. Az Eladó ezeket az adatokat kizárólag a Vevő/Felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az Eladó minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Vevő/Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Vevőink/Felhasználóink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A Vevő/Felhasználó az Eladó weboldalait kizárólag saját felelősségére használhatja. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás, tájékozódást könnyítő voltára, az Eladó az életben, testi épségben és egészségben történt sérülésekért és károkért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az Eladó weboldalainak használata során a Vevő/Felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

  2.8. Az Eladó weboldalain találhatók hivatkozások más cégek weboldalaira. Az Eladó nem felelős más weboldalak titoktartási, adatkezelési és Általános Szerződési Feltételeinek gyakorlatával kapcsolatban. Az ebben a dokumentumban leírtak kizárólag az Eladó weboldalaira és szerződéseire vonatkoznak.

  2.9. Szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás - még akkor is, ha az idézetként szerepel - csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos. Az Eladó tulajdonában álló weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Eladó a kizárólagos jogosult. Az Eladó előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható engedélyt ad arra, hogy a weboldalakat azonos formában, kizárólag saját használat céljára a Vevő/Felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé. Az Eladó tulajdonában lévő weboldalakon találhatók védjegyoltalom alatt álló márkanevek is. A védjegyoltalom jogosultja az Eladó. A weboldalakon található némely terméknév - részben szöveges, részben ábrás – az Eladó bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen az Eladó előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

  2.10. A Vevő és az Eladó alkalmazottai által kötött szerződések - amennyiben azok eltérnek az ÁSZF-ben foglaltaktól - kizárólag az Eladó cég ügyvezetőjének írásos beleegyezésével érvényesek. Az Eladó ügyvezetője jogosult az alkalmazottai által kötött szerződések elutasítására. Ebben az esetben a Eladónak a Vevőt három héten belül kell tájékoztatni arról, hogy a szerződéskötés nem jött létre.

  2.11. Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a Felek megegyeztek, hogy ezen intézkedéseket helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll a szóban forgó intézkedéshez, de az ÁSZF többi, fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét ez nem érinti.

  2.12. Az Eladó előzetes írásos engedélye nélkül a Vevőnek az Eladó által forgalmazott termékeket nem lehet Magyarországon kívül más országba exportálni, értékesíteni, szállítani.

  3. Megvásárolható termékek, igénybe vehető szolgáltatások köre:

  3.1. Az Eladó megvásárlásra kínált termékei az Eladó weboldalain és egyéb marketing megjelenéseiben, katalógusaiban, szórólapjaiban, személyes bemutatókon stb., ismerhetők meg.

  3.2. Az Eladó weboldalain található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja. A fotók, ábrák nem garantálják azt, illetve nem nyújtanak biztosítékot arra, bár törekszenek rá, hogy a weboldalakon elérhető információk naprakészek, továbbá azt sem, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik az Eladó akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának, illetve tevékenységének. A weboldalakon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, a Vevők/Felhasználók számára minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt termékek, szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. Az Eladó szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt a hatályos  Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Eladón kívülálló okból történő megváltoztatásáért.

  3.3. Az Eladó weboldalain, vagy egyéb, az Eladó tulajdonát képező okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek a valóságtól, így azok pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó, így értelemszerűen a Vevő kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval szemben az adatok pontatlanságát illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél fogva - leginkább viszonyításra alkalmasak.

  3.4. Az Eladó weboldalain a termékekre vonatkozóan megjelenített árak, kivéve, ha az egyértelműen nincs másként megjelölve, forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

  3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  3.6. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül valamely honlapjának felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  3.7. Amennyiben az Eladó webshopjaiban vagy egyéb marketing tevékenysége és nyilatkozata során hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  3.8. A webshopon kívül történő megrendelések esetén az aktuális árakról ügyfélszolgálatunkon keresztül érdeklődhet, legkésőbb a rendelés visszaigazolóban, vagy a kiállított számlán egyértelműen látható az adott rendelés összköltsége.

  4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

  4.1. A Vevő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Eladó kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe az Eladó szolgáltatásait.

  4.2. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  4.3. Az Eladó termékei online, webshopon, emailben, egyéb internetes kommunikációt lehetővé tévő szolgáltatáson keresztül, telefonon és személyesen rendelhetők meg.

  4.4. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

  4.5. A Vevő köteles az Eladó termékeinek, szolgáltatásainak ellenértékét az Eladónak, a kiállított pénzügyi bizonylat alapján a bizonylaton meghatározott feltételek (ár, pénznem, fizetési mód, stb…) alapján mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. Külön megállapodás alapján a halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni kell. Késedelmes fizetés esetén a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéken számítja fel az Eladó a késedelmi kamatot, valamint a felszólítás és behajtás felmerülő költségeit, legalább a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget is. Ezeket a költségeket a Vevőnek kell viselnie késedelmes fizetés esetén.

  4.6. A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése előtt – az Eladó egyértelmű, írásos beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékként szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a Feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.

  4.7. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza, melyben a megrendelt áru található.

  4.8. A Vevő bármilyen formában történő megrendelésével, valamint legkésőbb a számla kézhezvételével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

  4.9. Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek a Felek által szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő minőségben szállítja.

  4.10. Abban az esetben, ha a Felek külön írásban nem állapodnak meg másképpen, akkor, az alábbi általános szállítási módok alapján szállít az Eladó:

  Házhozszállítás futárral:

  Amennyiben a Vevő munkanapon 14:00 előtt leadja rendelését, és az Eladó visszaigazolja, hogy a termék(ek) raktárról elérhető(k), akkor az Eladó még aznap átadja a megrendelt árukat tartalmazó csomagot a GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. nek (továbbiakban: GLS futárszolgálatnak). A GLS futárszolgálat törekszik arra, hogy a következő munkanapon 8:00 - 17:00 között kézbesítse a csomagot a Vevőnek a megadott címre. A Vevő kérheti otthoni címére, de akár munkahelyére is a kiszállítást.

  A GLS futárszolgálat lehetőséget biztosít csomagkövetésre és e-mailben értesítést küld a csomag feladásakor, várható kiszállításról. A szállítási költség bruttó 1.990 Ft. Átvétel csomagponton: Amennyiben a Vevő munkanapon 14:00 előtt leadja rendelését, és az Eladó visszaigazolja, hogy a termék(ek) raktárról előrhető(k), akkor az Eladó még aznap átadja a megrendelt árukat tartalmazó csomagot a GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. nek (továbbiakban: GLS futárszolgálatnak). A GLS futárszolgálat törekszik arra, hogy a következő munkanapon 8:00 - 17:00 között eljuttassa csomagját a Vevő által megadott csomagpontra és ott az csomag leszállítását követő naptól számítva 5 munkanapon keresztül átveheti csomagját. A GLS lehetőséget biztosít csomagkövetésre és e-mailben értesítést küld a csomag feladásakor, várható Csomagpontra való érkezéskor.

  A kiszállítás költsége Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében GLS futárszolgálattal bruttó 1990 forint, azonban, ha a megrendelés összértéke meghaladja a bruttó 100.000 forintot, a Szolgáltató nem számol fel szállítási költséget, így ebben az esetben a kiszállítás ingyenes GLS futárszolgálattal.

  A Postai kormányrendelet értelmében választási lehetőséget biztosítunk a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatásra is. Amelyre a rendelet a következő árakat szabta meg:

  • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

  A szolgáltató a Postával való kézbesítés esetén külön logisztikai költséget számolhat fel a szállítás mellé, a logisztikai költség összege bruttó 3000.-Ft.

  Egyes termékek esetében a szállítási költség a jelen pontban foglaltaktól eltérhet, amely pontos összege az adott termék oldalán feltüntetésre kerül. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

  4.11. Amennyiben a megrendelt áru nem elérhető raktárkészletről, az Eladó felveszi a kapcsolatot a Vevővel és tájékoztatja az áru várható érkezéséről és a megrendelés várható teljesítéséről. Ha a Vevő nem fogadja el az új teljesítési határidőt, vagy értesítése nem valósítható meg 5 munkanapon belül, úgy a megrendelés és a szerződés érvényét veszti. Ha a Vevő elfogadja az új teljesítési határidőt, azzal tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel járó megrendelése továbbra is fennáll az új feltételek mellett. Ha az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat, ez bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Ez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint pl. működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

  4.12. Amennyiben a Felek külön írásos megállapodásban máshogy nem rendelkeznek és az Eladó által megbízott GLS futárszolgálattal történik a Vevő által megrendelt áru kézbesítése, úgy a kézbesítés az Eladó kárveszélyére történik. A GLS futárszolgálat minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§(1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51.§-ban foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki. A GLS futárszolgálat a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad az Eladó javára.

  Az Eladó a Vevő szállítással kapcsolatos kárigényét csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a Vevő a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálta, és a termékeken, csomagoláson észlelt sérülések dokumentálására jegyzőkönyv felvételét kéri, fotókat készít és haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül megküldi ezeket az Eladónak. A kiszállítást követő 2 munkanapon túli, utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt és szállítással kapcsolatos kárigényt az Eladó nem tud elfogadni. Sérülés esetén a Vevő nem köteles a csomagot átvenni. Az átvétel elutasítását és annak indokát a Vevő köteles jelezni az Eladó felé. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgálást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelenti az Eladó, és a kár bizonyíthatóan a GLS futárszolgálatnak felróható okból keletkezett. Fedett sérülés abban az esetben keletkezik, ha nincs magán a dobozon sérülés, de a dobozban lévő áru mégis sérülést szenved. A Vevő köteles haladéktalanul az Eladónál megrendelt és futárszolgálat, vagy egyéb formában átvett csomag tartalmát mennyiségileg és típus szerint is megvizsgálni, és az esetleges hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben a Vevő e kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított két munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény.

  5. Elállás jog:

  5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó (ebben a dokumentumban: Vevő) és a vállalkozás (ebben a dokumentumban: Eladó) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az Eladó a jogszabályban meghatározott 14 napot kibővítve, összesen 30 naptári napot biztosít az elálláshoz való jog gyakorlására. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 30 naptári nap.

  5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 naptári nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 5.3. A Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  5.4. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  5.5. Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával az Eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket személyesen az Eladó címén, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére.

  5.6. Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

  5.7. A Vevő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  5.7.1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 5.7.2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  5.7.3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  5.7.4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  5.7.5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  5.7.6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  5.7.7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Vevő kifejezett kérésére keresi fel a Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  5.7.8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

  5.7.9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  5.7.10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  5.7.11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  5.7.12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  5.8. Az Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termékért kifizetett összeget a Vevő részére.

  5.9. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag sem a Vevőt, sem az Eladót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

  5.10. A Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 naptári napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó címén leadni.

  5.11. A Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 30 naptári napon belül megküldenie. A Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 30 naptári napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  5.12. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az Eladó nem vállalja a termék visszajuttatásának költségét és nem áll módjában átvenni olyan csomagot, amelyért az Eladónak fizetnie kell.

  5.13. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  5.14. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

  5.15. Az Eladó nem határozhatja meg az Elállási jog gyakorlásának feltételeként az eredeti csomagolás meglétét és nem kérhet visszavonási díjat sem.

  5.16. Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.

  5.17. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 30 napon belül élhet a Vevő az elállási joggal.

  5.18. Elállás esetében, amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó, az elállási jogban szabályozott visszatérítésen felül, semmilyen egyéb követelést nem fogad el (pl.: beszerelési költségek, szereléssel, kiszereléssel töltött idő, stb.)

  5.19. Az elállási nyilatkozat sablon a következő oldalon található.

  Elállási nyilatkozat (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  Címzett: C.STuning Team. – 9330 Kapuvár Petőfi major 20. E-mail: info@cstuningteam.hu - Tel.: +36 20 9375 075

  Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

  Vevői számla száma: ...............................................................................................................................

  A vevő neve: ...........................................................................................................................................

  A vevő címe: ...........................................................................................................................................

  Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ...................................................................................

  Termék/ek: ..............................................................................................................................................

  Kelt:.................................................

   A Vevő aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  6. Általános rendelkezések a hibás teljesítés, kellék-, termékszavatosság és a jótállás kapcsán:

  6.1. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. § hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  6.2. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  6.3. Vevő és Eladó közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

  6.4. Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy a Vevő és Eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Eladót terheli, azon túl pedig a Vevőt terheli.

  6.5. Az Eladó nem tartozik termék-, kellékszavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra vezethető vissza. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek kellék-, termékszavatossági és jótállási igény elutasíthatósági következményéiről.

  6.6. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett hibákra vállal kellék-, termékszavatosságot, vagy jótállást. A Vevő tudomásul veszi, hogy gépjármű egyéb alkatrészeiben, egységeiben, akár a termék használatával összefüggésben keletkezett károkért való felelősséget az Eladó kizárja (pl. a beszereléskor felmerülő kár, a motor hibája stb.). Kártérítési kötelezettség, vagy más rendelkezésekből származó kártérítési igény, gépjárművekre vonatkozó, illetve egyéb tárgyakban keletkezett, továbbá személyi sérülés folytán előállott anyagi és nem anyagi károkért való felelősséget az Eladó kizárja. Az Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű használatából eredő bárminemű kártérítési kötelezettséget.

  6.7. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával).

  6.8. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre.

  6.9. A kellék-, termékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

  7. Kellékszavatosság:

  7.1. Vevő az Eladó (nem a gyártó vagy forgalmazó, kivéve, ha az közvetlenül értékesítette a terméket a Vevő felé) hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  7.2. A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, az Eladó a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

  7.3. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  7.4. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  7.5. A Vevő teljesítéstől számított 6 hónapon belüli kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  8. Termékszavatosság:

  8.1. Ingó dolog (termék) hibás teljesítése esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  8.2. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. Az új PTK a szolgáltatás minőségével kapcsolatos rendelkezéseknél (6:123.§) tartalmaz arra való utalást, hogy a termék előállítója alatt az importálót is érteni kell.

  8.3. Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy az Eladó által Vevőnek eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a Vevő követelheti a Gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

  8.4. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  8.5. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  8.6. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  8.7. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

  8.8. A Gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  8.8.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  8.8.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  8.8.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  8.9. A Gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  8.10. Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  9. Jótállás:

  9.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

  9.2. A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett (Ptk. 6:171. §).

  9.3. A jótállás időtartama 10.000 Forint és 250.000 Forint összegű eladási ár esetén 2 év, 250.001 Forint összegű eladási ártól 3 év. A jótállás időtartama több is lehet. Ebben az esetben a fentiekben megadott jótállási idő az érvényes. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó szavatosságból, jótállásból eredő jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.), 249/2004 (VIII.27.), és 270/2020 (VI.12.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályiról szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A fogyasztó jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.

  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), vagy rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, vagy helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy elemi kár, természeti csapás okozta.

  9.4. A jótállás körében Vevőnek tekintendő az is, aki nem közvetlenül a Gyártó, Forgalmazótól (ÁSZF-ben megnevezett Eladótól), hanem más Viszonteladó vállalkozástól szerezte be a terméket.

  9.5. A Vevő jótállással kapcsolatos pénzvisszafizetési igényét (elállás, árleszállítás) kizárólag annál a vállalkozásnál érvényesítheti, amellyel a szerződést megkötötte az adott termékkel kapcsolatban.

  9.6. Egyéb jótállási igényét a Vevő a Gyártónál, Forgalmazónál is érvényesítheti – függetlenül attól, hogy melyik vállalkozással kötött szerződést - érvényes jótállási jegy megléte mellett. A jótállási igények érvényesíthetőségét az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

  9.7. Jótállási igénye alapján a Vevő jogosult választása szerint

  9.7.1. kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az, az Eladónak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 9.7.2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, (kizárólag annál a vállalkozásnál, akivel a szerződést közvetlen megkötötte)

  9.7.3. a hibát az Eladó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni, vagy a szerződéstől elállni (kizárólag annál a vállalkozásnál, akivel a szerződést közvetlen megkötötte), ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  9.8. Jelentéktelen hiba miatt jótállási igénynek nincs helye.

  9.9. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

  9.10. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett: nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek a jótállási igény elutasíthatósági következményéiről.

  9.11. Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  9.12. Az Eladó nem tartozik jótállási felelősséggel a jótállási időn túl a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

  9.13. Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  10. Panaszkezelés és vitarendezés:

  10.1. Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó elérhetőségeinek bármelyikén, telefonon, e-mailen, vagy levél útján is közölheti.

  10.2. Az Eladó a panaszt megvizsgálja, és szükség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

  10.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  10.4. A Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van a lakcíme szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

  • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
  • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
  • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
  • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
  • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4- 6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
  • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
  • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;
  • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
  • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
  • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;
  • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
  • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
  • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
  • Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
  • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
  • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
  • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  10.5. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  10.6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  10.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  10.8. A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10.9. Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  10.9.1. az eljáró bíróságot;

  10.9.2. a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

  10.9.3. az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

  10.9.4. azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

  10.9.5. a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

  10.9.6. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

  11. Adatkezelési tájékoztató:

  11.1. Az Eladó Adatkezelési tájékoztatója online felületen érhető el az alábbi hivatkozáson: https://laser-technologies.hu/vasarlasi-feltetelek.php 11.2. Adatkezelési tájékoztatót nyomtatott formában a Vevő kérésére külön, egyértelmű, írásos kérésre küldünk.

  Webáruház értékelés

  cstuningteam.hu

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.