Weboldal termékeinek beépítésével kapcsolatban kérjük hívjon minket munkanapokon, vagy küldjön üzenetet az info@cstuningteam.hu email címre! Beépítési időpont foglalás esetén hívja a +36209375075 telefonszámot!
X
Termékek
  Szavazás
  Ön használ, vagy használna traffipax védelmet autójában?
  Igen használok
  Nem használok
  Mi az a traffipax védelem?
  Nem használok de szeretnék
   

  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ!

  Amennyiben Ön a C.STuning Team (Dukai Csaba)  honlapja keresztül személyes adatokat közöl, hozzájárul ahhoz, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően cégünk ezeket az adatokat nyilvántartsa és kezelje.

  A C.STuning Team (Dukai Csaba) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A C.STuning Team (Dukai Csaba) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Cégünk az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

  Definíciók:

  Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is,

  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

  Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  Alapelvek:

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

   Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

   A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

  b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

   személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  C.STuning Team (Dukai Csaba) adatvédelmi nyilvántartása:

  Adatkezelő: C.STuning Team (Dukai Csaba)
  Székhely: 9330 Kapuvár Petőfi major 20.
  Adatkezelési nyilvántartási szám: 03890-0001
  Nyilvántartási számot kiállító hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adatkezelés megnevezése: Marketing célú adatkezelés: hírlevél, postai levél, SMS küldése, telefonos hívás
  Kezelt adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím
  Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
  Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
  Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlés
  Adattárolás módja, biztonsága: Jelszóval védett adattárolókon

  Adatkezelés célja: Honlapunk látogatása során a C.STuning Team (Dukai Csaba) a szolgáltatásainak teljesítésére, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény növelésének, termékeink, szolgáltatásaink célzott bemutatásának érdekében rögzíti látogatóinak adatait. A kapott adatokat hírlevél, postai levél, SMS küldésre és telefonos hívásra használjuk fel tájékoztatás, adategyeztetés céljából.

  Egyéb adatvédelmi tudnivalók:

  Weboldalunk kódja tartalmazhat a C.STuning Team (Dukai Csaba)-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatok képesek gyűjteni. A külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetőségük: www.google.com/analytics

  A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

  A C.STuning Team (Dukai Csaba) honlapja a Google Adwords követő kódjait is használhatják. Ennek célja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Adwords szolgáltatáson keresztül hirdetésekkel kereshessük fel. A rendszer cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A felhasználó letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresi a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Laser Technologies Kft-től, a Google Adwords szolgáltatáson keresztül.

  Amennyiben a FACEBOOK honlaplátogató a Tetszik gombot megnyomva "lájkolja" a C.STuning Team (Dukai Csaba) bármely facebook oldalátt, személye, tevékenysége láthatóvá, visszakereshetővé, beazonosíthatóvá válik. Ehhez a Facebook-ra való regisztráció során előzetesen már hozzájárulását adta. A Facebook adatkezeléséről szóló további információt itt találhat: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Regisztráció, vásárlás:

  A C.STuning Team (Dukai Csaba) honlapjain keresztül a felhasználók terméket, szolgáltatást rendelhetnek és vásárolhatnak meg, amelyhez a megrendelések kiszolgálása miatt személyes adatok megadása szükséges.

  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

  Az adatok törlésének határideje: Érintett kérésére kerül törlésre. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

   Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, panaszbenyújtás

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391 – 1400
  Web: https://naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   Cégadatok:

  Cég neve: C.STuning Team (Dukai Csaba E.V)

  Cég székhelye: 9330 Kapuvár Petőfi major 20.
  Cég elérhetősége: info@cstuningteam.hu  
  Cég telefonszáma: +36 20 9375 075
  Cég adószám: 63041497-2-28
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: 03890-0001

   A tárhely-szolgáltató:

  Cégnév: KontorNET Bt.

  Székhely / posta cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  Adószám: 22389426-2-08
  Cégjegyzék szám: 0806013458
  Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03016-0001
  Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
  Szerződés nyelve: Magyar
  Elektronikus elérhetőség:  info"kukac"startuzlet.hu
  Telefonos elérhetőség: 06 30 535 2181
  Kapcsolattartó személy: Kontor Zoltán

   

  Webáruház értékelés

  cstuningteam.hu

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.